چه ند به رپرسێكی ھوداپارت سه ردانی سه رۆكی زانكۆی باتمانیان كرد