ھوداپارت 2 مین كۆنگرەی ئاسای شاری غازی عنتابی ئەنجامدا