به رپرسی سه فاره تی ھۆله ندا سه ردانی ھودا پارتی كرد